Startswitch 24V. 100Amp.

Startswitch 24V. 100Amp.Haldex new type

Art. No. 01113.02